สวท.ภาคใต้ ร่วมถกแก้ปัญหา วิกฤตการสูบบุหรี่ภาคใต้

เผยภาคใต้มีสถิติการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองสูงสุดของประเทศ และอัตราการสูบบุหรี่ลดลงน้อยที่สุด คือ ลดลงร้อยละ 13.1 โดยภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 43.3 ภาคอีสานร้อยละ 40.0 ภาคกลางร้อยละ 37 และค่าเฉลี่ยของอัตราการลดของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 35.3 นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กล่าวว่า รู้สึกตกใจที่สถิติการสูบบุหรี่ของภาคใต้สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

บทบาทหน้าที่อีกประการหนึ่งของสำนักประชาสัมพันธ์ คือ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของรัฐในภูมิภาค ดังนั้นสื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้คนภาคใต้ รับทราบข้อมูล สถานการณ์การสูบบุหรี่ และมีบทบาทอย่างมากในการช่วยกันสื่อสารรณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยภาคใต้ที่หนึ่งในสองยังสูบบุหรี่ รวมไปถึงกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ และร่วมปกป้องเด็ก ๆ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทย พบว่าในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 – 2558) จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 12.2 ล้านคน ในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคนในปี 2558 โดยอัตราสูบระดับประเทศในเพศชาย 39.9% เพศหญิง 1.8% และภาคใต้เพศชายร้อยละ 49.6 เพศหญิงร้อยละ 1.2 การสำรวจในปี พ.ศ.2558 พบว่า ในภาคใต้ มีผู้สูบบุหรี่ 1.8 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 15-18 ปี 59,300 คน โดยตามสถิติแล้วผู้ที่ไม่สามารถเลิกสูบได้ ครึ่งหนึ่งจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth