นายกสมาคมแม่บ้านทอ. มอบทุนการศึกษาบุตรขรก.

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของทอ.ขอให้ผู้ได้รับทุนตั้งใจเรียน ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี 2560 ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ

โดยมี นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ กล่าวให้โอวาทว่า สมาคมแม่บ้านทหารอากาศให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี สร้างคนที่มีคุณภาพ คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในอนาคตต่อไป ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จงมุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนตนเอง หลีกหนีให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเติบโตขึ้นเป็นประชากรคุณภาพ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะชีวิต ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews